Платформа „Вклучи се – Побарај гласно!“

Во втората фаза од проектот „Вклучи се – Побарај гласно“, беше отворен повик за финансиска поддршка, со цел локални женски и граѓански организации, да спроведат акции за зајакнување и мобилизација на жените и нивно активно учество во донесување на одлуки во локалната заедница во општини од скопскиот, југоисточен, источен и североисточен плански регион. Право за […]

Почетни активности за ХЗ „Мајка“ – Куманово во рамки на проектот „Вклуи се – Побарај гласно!“

Со цел жените да ги изразат своите мислења со самодоверба и да влијаат на квалитетот на управувањето и процесот на донесување одлуки во нивните заедници, потребно е да се работи на нивно зајакнување. Проектот „Вклучи се – Побарај гласно“ преку соработката со петте одбрани, локални женски граѓански организации  има цел да ги поттикне жените од […]