Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги дефинираа локалните приоритети од родова перспектива, кои ќе ги поднесат до општина Штип, со цел да станат дел од програмите и буџетите за 2023 година.