Приоритетни потреби на жените во с. Пчиње

На 16.09.2021 год. се одржа работилница за рангирање и одредување на приоритетните потреби на жените од с.Пчиње. Мобилизираната група жени, посочија повеќе проблеми со кои се соочуваат, за најгорливите ќе подготват и поднесат барање до општината за нивно решавање.  Со тоа општината ќе треба да предвиди финасиски средства во буџетот за 2022 год. и обезбеди подобри услови […]