Отворен ден во општина Конче

На 22.07.2021 год. во општина Конче се реализира отворениот ден, со жени од општината за идентификација на нивните локални потреби. Од идентификуваните проблеми со кои се соочуваат жените, ќе се приоретизираат неколку и како барање ќе бидат поднесени до општината за нивно решавање.