Да ја развиваме свеста дека моќта за одлучување е  во наши раце! Уште од остварувањето на правото на глас на жената, сме настојувале и ќе продолжиме да настојуваме нашиот глас да биде слушнат! Ние треба да бидеме целосно и рамноправно вклучени во суштинските општествени процеси преку нашите загарантирани права и демократските алатки што ни стојат на располагање. Ние не сме […]