Најави се

Регистрација

Профил

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“

Прифатени иницијативи на ЕХО од општина Штип

Предложените  активности на ЕХО кои беа аплицирани на Јавениот повик за предлог активности од зруженија и фондации до Општина Штип во Програмата за еднакви можности за 2022 година се прифатени и вклучени во истата,  што значи, дека се обезбедени и одвоени финансиски средства во новиот буџет за нивно реализирање.

Опсегот на активностите се однесува на приоритетните области
и цели и тоа:

  • Спречување на родово базирано насилство

Обезбедување на континуитет и функционалност на
мултисекторскиот интегративен пристап во  обезбедувањето на неопходни
услуги за заштита на жени и девојки изложени на секаков вид насилство и
јакнење на јавната свест за нулта институционална толеранција за
насилство врз жени и семејно насилство

  • Подобрување на пристапот на жените до квалитетни здравствени и социјални услуги

Унапредување на психо-физичкото здравје и
социјализацијата на жените од Општина Штип преку спортско-рекреативни и
антистрес тренинзи

Во буџетот на општина Штип за 2022 год. исто така обезбедените се и средства наменети за две родово буџетски иницијативи и тоа:

  • Урбано доуредување и осветлување на пешачката патека покрај реката Брегалница (проширување на патеката, осветлување од населбата 8 Ноември до Сијногојство и поставување на детски реквизити и уредувања на спортските игралишта прилагодени за млади и деца)
  • Расчистување и комунално уредување на руинирани објекти во населба Ново село (замена на оштетениот колектор кај мостот во Ново Село).

 Од 5 поднесени иницијативи до општината Штип, 4 се вклучени со обезбедени финансии во буџетот на Општина Штип за 2022 год. (две поднесени како иницијативи од локално женско јадро и 2 преку ЕХО на Јавениот повик за предлог активности од зруженија и фондации до Општина Штип)

Сподели:

Повеќе објави

Средба со жените ромки од Штип

Во Штип на 13.10, се оддржа средба со група на активни жени ромки од Штип во поддршка на здружението „Черења“. На работната средба учесничките ги

Средба со жените во Штип

На 26 септември во Хотел Изгрев се одржа средба со жените од општина Штип. На средбата се разговараше за предизвиците и проблемите со кои се